Stadgar

STADGAR FÖR SKELLEFTEÅ TANGOSÄLLSKAP

 

§1 Mål och uppgifter

Skellefteå Tangosällskap är en religiöst och politiskt obunden förening, som på idéell basis ska vara ett forum för den som vill dansa argentinsk tango i Skellefteå.

 

Tangosällskapets  mål är att :

 • ge möjlighet för medlemmar att dansa tango
 • ge kurser i tango
 • sprida  kunskap om den argentinska tangon.

 

Föreningen inriktar sig på att ge kurser i argentinsk tango, samt ordna övningstillfällen för medlemmar och aktivt arbeta för att utöka antalet medlemmar.

§2 Medlemskap

Man blir medlem i föreningen genom att betala in den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlem som inom ett halvår inte förnyar sitt medlemskap  anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som på ett uppenbart sätt gravt motarbetar föreningen eller skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmöte.

§3 Verksamhets- och Räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret, 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

§4 Årsmöte

Årsmöte hålls varje år, senast i mars månad. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet. Kallelse till årsmötet görs senast 4 veckor innan årsmötet, genom att kallelse läggs ut på föreningens hemsida. Övriga handlingar inför årsmötet läggs ut på hemsidan senast 1 vecka innan årsmötet. Motioner till årsmötet lämnas in till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.

 

Vid årsmötet ska protokoll föras av för mötet vald sekreterare och justering av protokollet ska göras av för mötet valda justeringsmän och ordförande. Efter justering ska protokollet läggas ut på föreningens hemsida.

 

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas. Beslut fattas genom öppen omröstning eller, om någon så begär, genom sluten omröstning.

 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 

 1. Öppnande av mötet.
 2. Upprättande av närvarolista och röstlängd.
 3. Godkännande av sammanträdets utlysning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare.
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och räkenskaper.
 8. Föredragning av revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av:
  • föreningens ordförande
  • styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår
  • styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår
  • revisorer
  • valberedning
 12. Beslut om årsavgift.
 13. Förslag som väckts av styrelsen, eller inkommit som motion från medlem.
 14. Information om kommande verksamhet. 
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

§5 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så anser befogat eller när minst 50 % av medlemmarna skriftligen kräver detta. Vid extra årsmöte får endast frågor på kallelsen behandlas. Extra årsmöte ska hållas inom två månader efter skriftligt inkommet krav och kallelse ska utgå minst 10 dagar före årsmötet.

 

Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte eller finns ej behörigt utsedd styrelse ska kallelse, som utfärdas av minst 50 % av medlemmarna, ha samma giltighet som kallelse av styrelsen.

§ 6 Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden, samt minst en och högst tre suppleanter.

 

Ordförande och ordinarie ledamöter utses vid årsmötet, på ett sådant sätt att hälften av ledamöterna står i tur att avgå två år senare, och den andra hälften ett år senare. Suppleanter utses för ett år framåt.

 

Vid konstituerande möte utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer samt utser firmatecknare. Minst två personer tillsammans ska krävas för att teckna föreningens firma.

 

Arbete med enskilda frågor kan bedrivas i arbetsgrupper som utses av styrelsen.

§ 7 Styrelsens arbete

Styrelsen planerar och leder föreningens verksamhet under året. Ordföranden leder styrelsens arbete. Kassören ansvarar för föreningens räkenskaper och medlemsmatrikel. Sekreteraren ansvarar för föreningens protokoll.

 

Kallelse till styrelsesammanträde med uppgifter om förekommande ärenden utgår till ordinarie ledamöter och suppleanter senast fem dagar innan sammanträdet.

 

Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt vid sammanträde. De äger rösträtt endast om de trätt in i ordinarie ledamots ställe.

 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande

 

Protokoll ska föras över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande, och för varje ärende, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut och eventuella framställda reservationer mot beslutet. Protokollet ska justeras av ordförande för mötet och en justeringsman som utsetts vid mötet.

§ 8 Stadgeändring

För att beslut om ändring av dessa stadgar ska vara giltigt ska de antingen ha fattats med minst 2/3-dels majoritet vid ordinarie årsmöte, eller ha fattats med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Föreslagen stadgeändring skall meddelas medlemmarna  i samband med kallelse. 

§ 9 Revisorer

Två revisorer utses av årsmötet på ett år.

 

Revisorerna skall senast dagen för ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks. Revisorerna skall ha tillgång till föreningens protokoll, korrespondens och andra handlingar, som de önskar ta del av.

 

Innan anmärkning av revisorn framställs, skall möjlighet ges för styrelsen, eller den ledamot som anmärkningen avser, att yttra sig i saken.

§ 10 Valberedning

Valberedning utses av årsmötet på ett år. Valberednings uppgift är att förbereda val och lägga fram förslag för valen på årsmötet.

§ 11 Upplösning

Beslut om upplösning av Skellefteå Tangosällskap skall ske på samma sätt som vid beslut om stadgeändring (§ 8). 

 

Disposition av eventuella tillgångar vid föreningens upphörande skall ingå i upplösningsbeslutet. Tillgångarna ska användas för något välgörenhetsändamål.

 

 

Kontakt

Skellefteå Tangosällskap Plusgiro: 369605-1